सिरिथाया लाइमोन सिख्ला जाबाय,
समायना सुदेम मिथिँगा बिखायाव
गेले गेलेयै सर सान बारहोबाय।
1098
अराय खुसिजोँ बुंफबनाय गोरबो
बेसेबा सोरां बिनि मोखांआ,
नायनो समायना गेवलां मुस्रि
बेस्रां बेस्रां बिनि मेगना।
1099
अरननि सिख्रि सिख्लाबादि गांखं फुवारो बियो
बेसेबा गोजोन अरननि बारजोँ,
बियो राजखुंग्रिबादि अरननि सिख्ला
गावनि गोसोबादि बियो रोजाबो।
1100
बिरबाय बिरबायै दाउसिनफोरनि सेरसेर
दुलाराइ हाजोनि समायनाखौ नायो,
अरननि जिब-जुनारफोरजोँ खुसियै गेलेयो
खैफोद गैया दाहा गैया जेब्लाबो।
1101
बेबादिनो सोमखोर अरननि बारा
खोलो खोलो जेब्लाबो बारो,
सानजानि जारौ सोरां साना
बुहुमजोँ फायखन्ना जेब्लाबो सोरां खोमसि।
1102
सानसेखालि बियो हब्रा हब्रायै
खैफोद गोनां जुनारनि गाबनाय खोनाबाय,
सिरिथाया अब्ला गोख्रै खारनानै
गाबख्रावनाय जुनारनि सेराव थांबाय।
1103
सानाय आरो आलौनायजोँ मैया
गावनि आथिँ जोब्राबना गाबदोँ,
गंसे जिलिदा बिनि मोदोमाव
सोरखि लायजासिनि हाबनानै दं।
1104
खुसिया जोबोद रंजानायजोँ बिखौ होसोदोँ
सिरिथाया सफैना बिखौ नुबाय,
गोमोथाव जोहोलाव खाफाल गोजोँ
मदद जांगिला आरो गथा सोलेर।
1105
सिरिथाया बिखौ नुनानै गोमो हाब्बाय
बिनि आखायाव बोरला जिलिद,
बियो बे मैखौ गोसो होना गावदोँमोन
आरो उन उन होसोबोना थाद’फैदोँ।
1106
सिरिथानि मेगननिफ्राय मोदै रय गबाय
बे जोहोलावनि बिखुंआव जिलिद नुना,
बियो जोखोम जानाय मैखौ बामनानै
हाजो फारसे गोख्रैनो बिरलांबाय।
1107
खुसिया जोहोलावआ अब्ला आन्दायबाय
मैखौ सिख्लाया लानानै थांबाय,
आरो लांफाबाय गंसे जिलिदखौ
अब्ला बिनि बिखुंनि जिलिदा खामानि होलिया।
1108
मैहुर खालामनो खुसिया हालिया
बियो बेसेबा दिखार नांबाय,
बियो थाख्लाय दैसा सेराव फैनानै
बे सेरावनो खाफाल हमना थाबाय।
1109
दैसानि जिउ-जिबिफोरा नुजाफैनानै
बिखौ गल’ गल’ नायफैबाय,
दान्दिसे उनाव दैसानि खैनासान्तिया
बिनि सेराव नुजाना बुंफैबाय।
1110
फिसा नोङो बे जिलिदनि दाहायाव
बेसेबा खाराव माराव गाब्बाय,
नोँनि बेबादि गाबनायखौ खोनानानै
आं नोँनि मोदैखौ हुगारनो फैबाय।
1111
खोनासं नै आंनि अनजालु फिसा
नोङो बे जिलिदखौ लायफिन,
हाजो मावरियाखौ बारलांनानै
मोनसे दैसा सेराव नोङो मोनहैगोन।
1112
नाथाय खोनासं फिसा नोङो
बे अरनाव रायखस लोगो मोनगोन,
बियो मुलुगखौ फोजोबनो हानाय रायखस
नोङो बिखौ सोलोजोँ एरायलांगोन।
1113
रायखसा दा गोदो गोदो उन्दुलांदोँ
बेन्दोँ बिलाइफोरा बामख्रबना लादोँ,
बिखौ फोजानो नाङा दानो
नङाब्ला बियो उखैनायाव गोग्लैगोन।
1114
जेब्लानो बियो आदार उखैयो
अब्लानो बांद्राय हामला खालामो,
नोँनि बोरला जिलिदजोँ बिखौ
नोङो सानसे गावथार नांगोन।
1115
जाय जिलिदखौ सिख्लाया लांदोँ
बे जिलिदानो रायखसनि बिस,
बे जिलिदखौ नोङो लायफिन नांगोन
सिरिथानि आखायनिफ्राय मोजाङै बिफिन्नानै।
1116
बेबादि बुंनानै खैनासान्तिया हरखाबै
दैसायाव दोबै लांफिनबाय,
राहा मोन्नायबादि मोन्नानै खुसिया
रोजा अरनखौ सिँखावनो हमबाय।
1117
बेसेबा गुदु आरो लामा गैयै
जेरैबो आन्दायहारा गुसु अरन,
जेब्ला हर जायो अब्लानो खोमसि
बेबादिनो खुसिया बेवहायनो उन्दुनाङो।
1118
जायै लोङै खुसिया अरनाव
गोबां सान हगारहरबाय माब्लाबानो,
सम सम बियो बिफांआव गाखोना नायहरबाय
नाथाय जेरैबो लांदां नुहराखिसै।
1119
ओजोँ सिरिथाया हाग्रा मुलि होनानै
जोखोम जानाय मैखौ फाहामबाय,
खुसियानि बोरला जिलिदखौ लानानै
गोसोखौ दुखु खालामनो हमबाय।
1120
दाउसिन दाउलानिफ्राय जेब्लाबो बियो
खुसिया जोहोलावनि खौरां मोनबाय,
मोनसे समाव खुसिया दुखुजोँ
अरनाव आरोबाव होख्रावना सान बारहोबाय।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.