सिरिया रुम्बांआ दुगैदोँमोन,
बेयाव नागिरबाय सेराव
साखाथि फाखाथि नागिरबाय।
158
दैसानि सेर सेर आरो आफांआव
हाजासे नागिरबाय नाथाय मोन्नाय जायाखिसै,
अरना मेँनाय मोनलायबाय
दुखुआव जेबो गाबदोँ रुम्बांआ।
159
नाथाय गाबब्लाबो जेबो जायाखिसै
अरना बिनि मोदैखौ हुगारनानै होदोँमोन,
मोनाबिलि समाव बिसोर गिदिँफिन्नायसै
सिरिया रुम्बांआ हब्रादोँमोन।
160
लामा ससेयावनो बियो
हायाव जग्रबनानै बांसिन गाबनायसै,
अरना मोदै हुगारनानैबो
एबार बुरखायनो हायाखिसै।
161
जोबोद रागा आरो गाबनायजोँ
अरनखौ बुंनायसै रुम्बांआ-
”नोँ- थारैनो सोर जाखो?
मानो फिन्नाय होआ?
162
जेबो बुङा मानो?
आंखौ- आंखौ मा खालामनो सान्दोँ?
मानो फिन्नाय होआ?
जेबो बुङा मानो? ”
163
अरननि मेगनाव मोदैया
बेसेबा सोमोनांथाव जादोँमोन,
अरननि बेबादि गाबनायखौ नुनानै
रुम्बांआ गावनि गाबनायखौ बन्द खालामदोँमोन।
164
सिखारनानै बियो थरथिँ अरननि मोदैखौ
आखायजोँ आजावना बिलिरदोँमोन,
जोबोद गोसो होनानै नायदोँमोन
बियो बेसेबा सोमो नांदोँ।
165
सिरिया रुम्बांआ सानदोँ-
बियो मानि फोरमायनाय,
बेयाव माबादि मिजिँ?
मा सिमां दं बेवहाय?
166
नाथाय सोमोनांनानैबो
जेबो बुजिनो हाया रुम्बांआ,
हरा अब्ला अरन आरो
लासैनो रुम्बांखौ गोबाख्रब फैदोँमोन।
167
जेरैबो खोमसि नुयै जाब्ला
अरना रुम्बांखौ एमसिम,
लेरलेर बानानै लाबोदोँमोन
सिरिया मेँनायजोँ बाजादोँमोन।
168
अरननि बिखुंआव गथ’ गोरलैबायदि
बिमानि बिखुंआव उन्दुनायबायदि,
गोदो गोदो उन्दुलांदोँमोन रुम्बांआ
अरना एमसिम लानानै फैदोँ।
169
हराव लांथिया रुम्बांआ
गुसुआव बेसेबा गोजांदोँमोन,
अरना गाव उन्दुआलासेनो
दुलाराइ दावगांजोँ रुम्बांखौ फबदोंमोन।
170
गोरान बिलाइजोँ फबदोंमोन
हरसे सिरिया रुम्बांखौनो नेबाय थादोँमोन,
दावगां आरो बिलाइ गोरानजोँ फबदोँमोन
सिरिया रुम्बांआ जोबोद गोजांदोँ।
171
रुम्बांनि मोदोमाव सि गैलिया
दं होनोब्लाबो जानजियाव गान्नाय फेन,
आरो बिखायाव गान्नाय फिसा हि
हरसे अरना बेखौनो नायबाय थादोँमोन।
172
रुम्बांनि गोजांनायखौ नुनानै
बांसिननिफ्राय बांसिन बिलाइ गोरान,
दावगां बुथुमनानै अरना
रुम्बांनि गासै मोदोमखौ फबदोंमोन।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

All day—among the crowded air
I hear the silver strife—
And—walking—long before the morn—
Such transport breaks upon the town
I think it that ‘New Life’!
If is not Bird—it has no nest—
Nor ‘Band’—in brass and scarlet—drest—
Nor Tamborin—nor Man—
It is not Hymn from pulpit read—
The ‘Morning Stars’ the Treble led
On Time’s first Afternoon!
Some—say—it is ‘the Spheres’—at play!
Some say that bright Majority
Of vanished Dames—and Men!
Some—think it service in the place
Where we—with late—celestial face—
Please God—shall Ascertain!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.