अरननि गासैबो बिखौ बेँखन फैयो,
अरन नाङै गासैबो गाबो
दुखुनि देँखो अरनाव रिँखाङो।
316
दुखुजोँ दुखु खोमसि जायो
अरनाव खोमसिया सफैयो,
बेसेबा खोमसि हराव
अरना नागिर नागिर सफैयो।
317
फाग्लाबादि जायो अरना
बियो हाबखावलाङो गेजेराव,
रुम्बांखौ गोबाख्रब हैयो
मेगनजोँ मोदैया बोहैग्लाबो।
318
जिरि जिरि गोगो मोदैया
रुम्बांनि लान्थि मोदोमाव,
गुरैयै सुदेम बिलिरो
लासै लासै रुम्बांआ सिरि मोनो।
319
खोमसियाव खोलो खोलो बार बारो
रुम्बांनि देहाया साख्रुबो,
हब्राखाङो बियो हरखाबै
बियो गावनि खर’खौ हमो।
320
लोरलिँलिँ उखैनाय देहाया
बिखौ मेराय खाङो,
बियो आरोबाव उन्दुलांफिनो
सानजा फारसे साना नुजाफैयो।
321
सोरांनायखौ अरननि गासैबो
मेथाइ खन्नानै फोरमायो,
बारा स्राय बारो
बिफां लाइफांआ मोसायो।
322
बयबो आदार नागिरो
जासे जानानै अरननि सेराव लाबोयो,
दाउसिनफ्रा लाबोयो बिदै
मोख्राफ्रा लाबोयो फिथाइ।
323
गोमोन फिथाइजोँ दुमावलु जायो
साननि दुंब्रुद बिलिरनायाव,
सिरि मोनो रुम्बांआ
बियो गावखौ बेँखन्नाय नुयो।
324
बयनिबो मोखांआव मिनिस्लुनाय
दाउसिननि मोखांआव मिनिस्लुनाय,
बिफांनि बिलाइफोरनि मोखां
जिउ जिबि गोजोँ मोखां।
325
बिबार बारग्लाङो समायना
मोदोमनाय बिलिरो बारजोँ,
हायना गोनां मुस्रि मिथिँगा
मिनिस्लुनाय साननि रोदा।
326
अरना मिनिसुलु नायो
रुम्बांआ बेसेबा गोमोहाबो,
जेबो गोसोखांनो हाया
उखैनायजोँ मेराय जानाय सोलेर।
327
राव रायनो बोलो गैया
मिज्लौ मिज्लौ नायो बियो,
रोजा रोजा अरननि जुनार
दालाइ दालाइ मोख्रा आरो दाउसिन।
328
जेरैबो मेथाइ रिँखांदोँ
हमसनो हायै सोदोबनि,
थेवबो बुजियो रुम्बांआ
बियो खुसिनि मेथाइ।
329
खर’आव थैसाम खानाय गाराय
रुम्बांनि खर’आ लुन्दुन बुदोँ,
गावनि आखायजोँ दाङो बियो
सानायजोँ उसु खुथु।
330
अरना नुनानै हाग्रा बिलाइ लायो
लाबोनानै अन्थाइयाव देग्लियो,
रुम्बांआव गोमोथाव नायो
बियो नुयो अरननि मिनिस्लुनाय।
331
सारिगिदिँ नायो रुम्बांआ
दुमावलु फिथाइनि दामोल नुयो,
लोरलिँलिँ सिखारनानै जनायनिफ्राय
मागा मुगा जायो बियो।
332
जायै जायै बिनाव बोलो फैयो
अरननि गासैबो जै होयो,
मेथाइ खनो दाउसिनफ्रा
जुनारफ्रा बाज्लखाङो खुसियै।
333
हाजासे जाबाय रुम्बांआ
बिनि उनाव गावनो लाजिखांबाय,
गावनि लंथं महरखौ
बियो नायफा नायफा नायबाय।
334
आखायाव मुलि लानानै अरना
रुम्बांनि खाथियाव दावगाबाय,
रुम्बांआ लासै लासै
गिनाय मोन्नायजोँ फावसायबाय।
335
फिसा फिसा हि
बिखा आरो जानजियावल’,
लंथं सोलेरखौ फांथेनो
फेरसेबाव हि गैया।
336
फावसाय फावसाय दोम थाबाय रुम्बांआ
अरना खाथियाव थांबाय,
रागा जोँनायजोँ थाव सोबाबाय रुम्बांआ
अरना गावनि खावलायाव हमबाय।
337
रुम्बांआव लाजिनायजोँ गावनि मोखांखौ
आखाय फारनैजोँ फांथेबाय,
रौ रौ गाबनो हमबाय बियो
हायाव जग्रबना गाबबाय।
338
अरना खर’आव मुलि फुनबाय
आरो हाग्रा बिगुरजोँ खाथेबाय,
आलौनाय मोन्नायजोँ आरोबाव
रुम्बांआ रौ रौ हब्राबाय।
339
गोमो हाबो अख्रांआ
सुदेम बारनाय बारा थाद’यो,
गोमो हाबो गासै अरना
अरननि गासैबो दंनायमानिया।
340
दान्दिसे उनाव रुम्बांआ सिरि थायो
मिज्लौ मिज्लौ अरनखौ नायो बियो,
अरननि मोदैखौ आवना नायो
अरना बिखौ नायगोमोयो।
341
मोदैखौ आजावनानै नायो रुम्बांआ
गावनि मोखांखौ नुयो बियो,
बिनि महरा बिबारनि मोखां
गेवलां बारग्लांनाय नुयो बियो।
342
खुसिजोँ रंजाखाङो रुम्बांआ
अरनखौ आरोबाव नायो,
मोजां मोन्नायनि समायना मोखां
अनखांनाय सोमजियो गोरबोआव।
343
अरनखौ गोबाख्रबो रुम्बांआ
खुसिनि मिनिनाय दुखुनि गाबनाय,
गाबो बियो मेगनजोँ
मिनिसुलु बिनि गोजोँ मोखां।
344
रुम्बांआ खुसियै बुङो-
आंखौ निमाहा होदो रजे,
आं नोँजोँनो थागोन
नोँनि अनगायै आरोबाव नङा।
345
आं गासैखौबो बावलांगोन
नोँनि थाखाय थांनानै थागोन,
नोँ जोबोद अनसुला
आंनि खाफाला बेनो मिथिबाय।
346
आंखौ निमाहा होदो रजे
नोँ बबा नङामोनब्ला-
जोँ दिनै सानैजोँ रायज्लायगौमोन
गोबां बाथ्रा गोरबोनि।
347
नोँ बबा नङामोनब्ला
नोँनाव सोँगौमोन आं दिनै,
नोँनि गोरबोनि बाथ्रा बेसेबा
गोरबो गौथौ नोँनि बाथ्रा।
348
नाथाय बियो गसाइनि
आं नाथाय खिथेर लागोन,
आंनि रजेनि बबा जोनोमनि थाखाय
बबा गसाइखौ सानसेब्लाबो।
349
रजे आंखौ निमाहा होदो
नोँ गुण्डा नङा जिउसो,
नोँ आंनि थांनाय थैनाय
रजे आंखौ गोबाना लादो।
350
रजे दिनै नोँ आंखौ दैसासिम लां
आं दुगैनो मैला सुस्रांनो,
गोसो आरो रागानि जिनिर
गासैखौबो आं फोजाव हरनि।
351
सानसुथिर बारलांबाय साना
बेसेबा खुसिजोँ अरननि गासैबो,
अरनाव हाबजोबबाय
बिसोर थांबाय निरि दैसायाव।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

As Players at the Keys
Before they drop full Music on—
He stuns you by degrees—
Prepares your brittle Nature
For the Ethereal Blow
By fainter Hammers—further heard—
Then nearer—Then so slow
Your Breath has time to straighten—
Your Brain—to bubble Cool—
Deals—One—imperial&mda sh;Thunderbolt—
That scalps your naked Soul—
When Winds take Forests in the Paws—
The Universe—is still—

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.