बेसेबा गोदो गोदो उन्दुलाङो बियो,
बिनि मोखांआव जोँमा साना नांफैयो
साननिफ्राय बिरबोयो मासे दाउथु।
534
बियो फांसे बिफांआव बाफैयो
बेसेबा गोदै मेथाइ रोजाबो,
हरखाब रुम्बांआ सिरिमोनो
बियो दाउथु गुफुरखौ नायहरो।
535
दाउथुआ गां फुवारना रोजाबो
आरो गावनि फावजोँ लेँङो,
बियो लासै लासै बिरलांङो
समायना जायख्लंनि गाब गानाय सोरांजोँ।
535
बिखौ नायहरै नायहरै सिरिया थाङो
बेसेबा सोरां जायो लामाया,
बिफां-लाइफांफोराव गेवलां गेवलां बिबार
बाराव बायदेमलाय सिदेमलाय मोसादोँ।
536
बियो दाउथुखौ होसोलाङो नायहरनानै
अरननि जिब-जुनार गोदोना फोलावनानै
बिफांआव दाउसिनफोरा रोजाब रोजाब
बिखौ नायहरबाय थायो गोजोनै।
537
दाउथुआ बिरलांगासिनो बिरलांङो
आरो मोनसे दैसाखौ बारलाङो,
रुम्बांआ दैसानि साजोँ थाबायलाङो
दैसानि नाफोरा बाज्लना नायहरो।
538
अरन गेजेर गेजेर बियो सौसिलाङो
बेसेबा समायना सोरां लामाजोँ
मोनसे हाजो बारलाङो
आरो मोनसे बिबारबारि मोनो।
539
बेरे सिखिरि बिबारनि सेरसेर
गेवलां-गेवथां बिबार,
गोगो बिलोआव दं खुसुं आरो फिथिगम
जेरैबो फैलाव बिबारफोर।
540
फालो फालो फैनानै सेसाया
रुम्बांखौ नायगोमो हरो गसंना,
गोदोना फोलावना खुसुंआ नायहरो
सोरगिदिँ रुम्बांआ नायगोमो हाबो।
541
गुफुर दाउथुआ रोजाबो रैसुमै
गोगो बिलोनि फांसे बिफांआव,
रुम्बांआ बिनि सेराव फैयो
बिफांआव गुफुर गुफुर फिथाइ दं।
542
दाउथुआ फोर बिरलाङो बहाबा
सिरिया गोमोहाबो बिखौ नायहरनै,
बियो बिफांनि फिथाइखौ खायो
लोगो लोगो जेरैबो खोमसि जायो।
543
फिथाइखौ लानानै रुम्बांआ लामा नागिरो
बियो उनाव सफैयो हाजो थिखिनियाव,
बियो जेरैबो लामाखौ आन्दायो
हब्राना होस्रिख्रावनो हमो गोसायै।
544
मासे लामा खान्दाया हाथाइ दिन्थिना
बिनि खाथियाव दावगाबोयो,
सिरिया खारनो लामा आन्दायो
बेसेबा गोजौ हाजो रिउ रिउ।
545
लामाखान्दाया खाथियाव सफैयो
बियो गावनि खुगाखौ फुवारो,
ग्रंग्रं बेसेबा गोथौ हाखरबादि
खोमसि नुहरो रुम्बांआ।
546
जेरैबो राहा गैयैनि बियो
हाजोनिफ्राय दैयाव बाज्रुमहरो,
गोर गोर खारना होसोबोनाय
मासे लामाखान्दाया बारसिनो।
547
रुम्बांजोँ लोगोसे बियो गोग्लैयो
बेसेबा गोथौ दैयाव गोदोयो,
सिरिया सानस्रिबायनो हमो
लामाखान्दाया बिखौ होसोनायसै।
548
लोगो लोगो मासे गोलेर फैनानै
लामाखान्दायखौ बाग्राय फैयो,
दैयाव बेसेबा गुथाल जानायबादि
बिसोर बुलायनो हमो।
549
हाजो थिखिनियाव थाना नायगंहरनाय
मासे लामाखान्दायाबो बाज्रुमो,
बियो गोलेरखौ बाग्रायनो हमो
बे समावनो रुम्बांआ खारो।
550
बियो सानस्रियै सानस्रियै बोरि मोनो
सुनामिनि महर लानाय दैयाव
बियो लामाखान्दाय आरो गोलेरनि
गिलुबालु बुलायनायखौ नायहरो।
551
लानजाइ सिबनायनि दै बुसावनाया
रुम्बांनि मोदोमाव फ्राव सारफैयो,
बियो आरोबाव गोमोहाबो
बिसोरनि बुलायनायखौ नायबाय थायो।
552
हाजोआ गोमोहाब्बाय बेसेबांबा
दैनि नाफोरा ओजोँ-हजोँ दावबाय,
खांख्रायमोना गुदुंआव एरसोबाय
एम्बुमोना बोरियाव मानखोनायसै।
553
अरननि जिब-जुनारफोरा ओँखारबोनानै
बिसोरनि बुलायनायखौ नायहरबाय,
दाउसिनफ्रा बिफांनि थिखिनियाव बानानै
गोदोना फोलावना नायहरनायसै।
554
मानै लामाखान्दाया लोगो लाना
गोलेरखौ बाग्रायना लाबाय,
गोलेरा दै सिङावनो बाब्राब्बाय
उनाव बियो दुबफुं सिखारफिन्नायसै।
555
खायदा खालामनानै उनाव बियो
मासे लामाखान्दायनि गोदोनाखौ अरख्रेब्बाय,
नाथाय मासेया बिनि लानजायाव
अरना नागार होनायसै।
556
बिनि उनाव बिसोर सिमब्रेलायबाय
दोहौ जालायनाय दै बुसावना
खुगाजोँ खुगा अरलायबाय
उनाव गोलेरा दुब्ला जानायसै।
557
बिसि थैनायनि रागाजोँ लामाखान्दाया
आरोबाव गोलेरखौ अख्रेबगारबाय,
गोलेरा बाब्राब बाब्राब थैनायसै
आरो दैनि दाहायाव गोजावलांनायसै।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.