बरायनाय मेथाइजोँ रेवरेवा गाबदोँ,
सहायथावै सोलेरनि दुंनायाव
उसु खुथु जादोँ दान्दिसे
बाख्थाबनानै देँखो बोनायखौ
थाद’ थाद’ नागिरो आं
बेन्दोँ बिफांआव।
92
मेगनजोँ सोरखि लाङो
नुफा माफा बिसोर बिरलाङो,
नायहरो आं रोमै रोमै।
93
गोसो गांखंखौ बुब्राबो
बोलो फोराना बाज्ल’यो,
आगोर मोना गोरबो आयनायावल’
हुरा हुरा फ्लाम मोदानो।
94
नुहरनाय जोमैया दिन्थियो मेगनाव
बेयो आलो आलो गोजावो,
थिग आंनि गोरबोआव
जिरि जिरि सानस्रिया
राननाय गैयै बोहैयो।
95
गोसोआ आंनि मानोबा बिरथिङो
हुरा हुरा माखौबा सानथिङो,
अनजालिनि रादाबा लुफैयो सिमांखौ।
96
जोमैनि सेर सेर हरै
गोसोनि मेँरोङै दाउथुआ
बिरो नायहरै
मेँहाबना दान्दिसे जग्रबो
मिजिँआव सौहैनो बिरखाङो।
97 हाबिलानि दरखंआव बिबार बारि
गोसोआ बाज्ल’ बाज्ल’
खागौ नङो
सिमानि जेवराखौ आं
बारनो हाया
बिरखांनो गांखंखौ आंदि साजायो।
98
अनजिमानि दानख’थि गोरबोआ
एब्रे एब्रे नागिरो मिजिँआव
बिरबायना होसोयो मिथिस्लाबै
हां थोनो मेँहाबना गोग्लैयो
गोजोन्नाय मोनो अब्लाबो दान्दिसे नायहरै।
99
मिथिँगानि महराव मेगना गोग्लैयो
सोमखोर जोमैखौ नायहरो,
जारौ जोँमाया लाजि गुसु
फासिनि दौलेँआव दिन्दाङै
बियो नाथाय गोरबोआव मिनियो।
100
गोरबोआ गुदुं रंजानायाव गोजोमो
हांखुर जाना लामायाव हान्थियो,
दान्दिसे मेँख्लाबना फैफिनो आं
गोजोन देरायाव
नायहरो फैसालिखौ।
101
दादा दिदा सना
जोँख्लाबदोँ नोँनि गहेना
मेगन रिफिनाय गोरबोआव,
आं रंजायो, आं गोजोनो।
102
अनजालिनि खौरां आं सानहाबो
दोबै दोबै गोदोयो-
हरखाब आयआ लिँहरो आंखौ।
103
खोमसिया साग्लोब फैयो
गोसोआव सिरि सानहाबो
हुरा हुरा रंजाखाङो गोदान सानखौ।
104
फाख्रि उन्दै दाउआ बिरबोयो
मेगनखौ बोलाङो दान्दिसे
मुसुर लाङा रैसुमै।
105
समायना गाड़िया एमब्रा बोयो
हरखाब बागदाव होयो आंखौ-
गुरलाब मोनखाङो सानस्रिया।
106
समायना अखाफोरनि मिनिनाय
मिलियो आंनि गोरबोजोँ
मिनियो लोगोसे लाजिस्लु।
107
अखाफोरा दिन्दां दौलेँआव
थेवबो मिनिस्लु बेसेबा
रिथि रिथाव हार्थखि।
108
अखाफोरनि सोरांआव गोजोनो
मिनिस्लु जोजांस्रिउ आं
खोलो खोलो स्राय बार निहोर।
109
गोमोथिँ गाबनाय रिङो
मिजौखांनाय सानहोयो गोरबोआव,
हाथास जायो आं मिजिँआव।
110
सना जागोन साननायनि लु
मिजिङा गोजोमनाय बेरे मोदैनि,
थाथ’यो आं गुसु बाराव।
111
उन्दै थरथिँ निहोरा गोग्लैयो
सुहाबना खर’आव बिलिरो
गोदान मिजिँनि सानहोयो,
गोजोन्नाया हाबाब बहा खारो?
112
माब्लाबा आं मोन्दाङो
बेयोदि आंखौ मोजां मोनो,
आं सानो
बेयोदि सासेल’ लोगोथार।
113
खन्थाइनि सेर सेर
गोजोन आंनि जिउ
रंजायो गोरबोआ मिनिस्लुनाय।
114
फोरोँगिरिनि फोरोँनाया गोरबोआव
नाजायो लाखिनो अराय
गिदिँ गिदिँ नागिरो।
115
कलेजनि लांगोना मोनबाय
समायना फरायसानि गान्नाय
जोँमानि मिनिनाय मोदानो।
116
समायना बिबारा मोदै हुगारो
बेरे सिखिरि बिरथिङो
स्राइ स्राइ बारजोँ मोसायो।
117
दुब्रियाव गुसु निहोर
रायदावो मिनिस्लु मोखांआव
गोजोन गोरबो सुहाबो।
118
बारा मोसा लांबाय
सिरि थाद’यो मेँहाबना
नायहरो बिफांफ्रा गोमजोरै।
119
आनजादनि समा खाथियाव
मेँग्लिना थायो गोसोआ,
हुरा हुरा सानस्रियो हार्सिँङै
सिमांनि लैथो मुलुगाव
मेँनाय जेन्नायनि नेरसोनथि गैया।
120
नै-दा अखाहा दुखु गैया,
बिसोरो मिनिदोँ-
रंजादोँ बिसोर।
121
गिरि- आं उन्दुलांनि
हगारदो लामा सोर्गोनि;
खेँदो फांथेनाय दर्जाखौ।
122
नैबे गोदान फुंआव
आंनि गोदान जोनोम,
थमेन थमेन बिबारनि मोदोमनाय;
समायना महरनि गेवलांनाय सिगां।
123
हानजा मोनसे हरनि बिबायारि
थै मागिफैदोँ नै-
खोमा गुदियाव दिखार गोनां।
124
सोमखोर गांसोआव,
आंनि आफा दावदै;
मेव मेव मोनो।
125
गलाबनि थफिनाया मिनिसुलु
मिनिहां मिनिहां,
बियो सना लाजिगुसु।
126
सिखिरिनि बिरबायनाया
मेगनखौ बोलाङो-
बिबारनि मोखांआव आंनि मेगन।
127
गुसुआव गोग्लैयो सोलेरा
आं सानहाबदोँमोन।
128
मिथिँगानि खुसियाव
बिसोरो रंजादोँमोन,
मेथाइ रोजाबनानै;
बिसोरबो गाबदोँ दुखुआव।
129
सोरांमोनै खोमसियाव
आं सिरि मोन्दोँ,
दावहायाव जेन्ना सिमांनि।
130
दाउस्रिया खेबलायदोँ
आंनि मेगन सिगांआव,
अनथाव बाथाव बिसोरो-
बहा लोगोसे बिरलांफिन्दोँ।
131
रावबो गैयै नैबे सानसुआव
आं, अनजालि;
जोँ सानैजोँल’ गोसोजोँ गोसो रायज्लायदोँ।
132
गासै रोजा खोमसि हरावनो
आं नुहरदोँ जोमै सिंखावनानै-
थरसे हाथर्खि, थरसेल’।
133
लाखोमाना दं अखाफोरखौ
गावनि आन्दोआव,
हाबाब अनसुलि जोमै-
हरै बोलाङो फैसालिखौ।
134
दोम थाथ’यो आं,
नायो-
समायना बारजोँ मोसानाय बिलाइ।
135
मन्दिर गोसोआव,
आं सिबियारि गोसोनि-
सिरि सिरि आर’ज रोजाबो।
136
सुदेम बार बारदोँ
गले गले खुदुमो
बिलिरो अन्नायजोँ आंखौ,
आं उसु खुथु जायो।
137
सिमांआ आंनि,
आंनो सिमां नुदोँ-
मा समायना सोर्गोआव।
138
गावदां अखाफोर,
मुलुगनि अख्रांआव;
मिनिसुलु मिनिसुलु मिनिहरदोँ।
139
उन्दै समाव नायहरदोँ आं
आयनि दखना रोबै हमना
जोँसार रिथि रिथि हाथर्खि-
नायहरो नै गोसो खाङो।
140
दिनै अखाफोर गैया
अमाबस्या खोमसि हर,
आंबो हार्सिँ सिलायाव दरसि।
141
जोमै गैया अख्रां,
बार गैया मुलुग,
आं गोग्लैसोयो लैथोआव।
142
आंनि खथायाव
आं नुयो-
गोमोथाव बेमा सोँनाय।
143
थाबायो लामायाव,
नायहरो सिगां फारसे-
रायदावहरो अनजालि मिथिँगा
नायहरो समाव रमायना।
144
आंनि अनजालि रैसुमै
बियो हार्सिँङै-
नै निरिबिलि लामानि सेराव।
145
समायना सानस्रि
अंत नुयो-
फैसालि अख्रांनि नखथ्र
जोँथि आलारि।
146
दा आं, आं हार्सिँ
बिरो सानस्रियाव, सिरियै-
आवरायो खन्थाइ गोरबो बिलाइयाव।
147
लंथं सानस्रिया दा
सुखुआ सुखुआ-
लोहाबो दैयाव, गिदिँ फैयो।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

with the help of the grass.
92
THE birth and death of the leaves
are the rapid whirls of the eddy
whose wider circles
move slowly among stars.
93
POWER said to the world, ‘You are mine.
The world kept it prisoner on her throne.
Love said to the world, ‘I am thine.’
The world gave it the freedom of her house.
94
THE mist is like the earth’s desire.
It hides the sun for whom she cries.
95
BE still,
my heart,
these great trees are prayers.
96
THE noise of the moment
scoffs at the music of the Eternal.
97
I THINK of other ages
that floated upon the stream of life
and love and death and are forgotten,
and I feel the freedom of passing away.
98
THE sadness of my soul is her bride’s veil.
It waits to be lifted in the night.
99
DEATH’S stamp gives value to the coin of life;
making it possible to buy with life what is truly precious.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

So pretty—so ashamed!
So hidden in her leaflets
Lest anybody find—
So breathless till I passed here—
So helpless when I turned
And bore her struggling, blushing,
Her simple haunts beyond!
For whom I robbed the Dingle—
For whom I betrayed the Dell—
Many, will doubtless ask me,
But I shall never tell!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.