A Witchcraft—yieldeth me—
If any ask me why—
‘Twere easier to die—
Than tell—
The Red upon the Hill
Taketh away my will—
If anybody sneer—
Take care—for God is here—
That’s all.
The Breaking of the Day
Addeth to my Degree—
If any ask me how—
Artist—who drew me so—
Must tell!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

बिसोर जोबोद मोसाबाय।
रोजा रोजा रायजोफोरा बेँफैबाय
राजाया खुसियै नायहरनायसै।
156
राजाया गावनि मेगनजोँ नुबायदि
बलदनि गारिया जुनारजोँ जाबखोनाय।
दाउसिन दाउमासारनि गां बुंफबनाय
बियो खुसिनि मिनिनायसै।
157
सिला फोथाराव बिसोर रंजाबाय
रायजोफ्रा फोथाराव बुंफबबाय।
बिसोर जुनारखौ सावबाय
मै अमानि बेदर खालामबाय।
158
सानथ्रिफ्रा राजानो अमा फिसाखौ होबाय
अमा फिसाया गोथाङै बाब्राबबाय।
राजाया जोबोद खुसि जानायसै
बियो अमा फिसाखौ फिनो होनायसै।
159
निसिमा रायजोआव बैसागु खुंबाय
बयबो जौ लोँबाय मोसाबाय।
बेदर जाबाय रंजाबाय
लोङै-जायै खौसेथि जाबाय।
160
सान हर खाम दामबाय
सिफुं सुबाय जथा दामबाय।
समायना मोसाबाय बागुरुम्बा
खेराय होबाय बेसेबा।
161
दान मोनसेजोँ बैसागुआ जोब्बाय
बयबो रंजानायखौ नागारबाय।
दैज्लां फैसिगोन हालेवनो थियारि
माय गायगोन रायजो फोजौगोन।
162
बैसागु जोबनाय लोगो लोगो
बुदर राजानि फिसाज्ला गलानि
गोथार जुलिया जासिगोन
रायजोखौ साजायनाय जानायसै।
163
रायजोफ्रा जोबोद खुसि जाबाय
राजानि बिथोनखौ फालिबाय।
राज अन्दरखौ साजायनाय जानायसै
निसिमा रायजोआ समायना जानायसै।
164
बुदर राजाया लेँहरबाय
बिजनि रायजोनि राजा।
सिडलि रायजोनि राजाखौ
देउस्रि रायजोनि राजा
आरो गोबां रायजोनि राजाखौ।
165
गलानि जुलिया जानायसै
बिजनि रायजोनि राजखुंग्रिया
गलानि जिउनि बिसि जानायसै
हाबाया स्नि साननि उनाव जोबबाय।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *