When the Robins come,
Give the one in Red Cravat,
A Memorial crumb.
If I couldn’t thank you,
Being fast asleep,
You will know I’m trying
Why my Granite lip!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मेगनाव आरो मोदैजोँ।
हराव निलुआ बेसेबा गोहोजोँ
दाउस्रि बुरैनि सल’ खिन्थानायसै।
183
सानसेखालि थाख्लाय दैसा सेराव
मेगन नुयै खोमसि हराव।
दाउस्रि बुरैया बिदै गदोँमोन
सानै फलाना बे बिफांआव दंमोन।
184
दाउस्रिनि फिसाया जोनोम जादोँमोन
बिसोर खुसियाव गाबदोँमोन।
उन्दुलांनाय फलाना सिरि मोनो
आरो बिफांनि दालाइखौ फिस्रियो।
185
दाउस्रिनि फिसाफ्रा ज्रय गोग्लैदोँ
बिसोर बाब्राब बाब्राब थैदोँ।
बिमाया बिरग्लांदोँमोन दुखुआव
बिसोरखौ गोबानानै गाबदोँमोन।
186
दाउस्रि बोराया फलानखौ खेबदोँमोन
फलानफ्रा बाथुलजोँ गावथारदोँ।
दाउस्रि बुरैनि दिखारा बारा जादोँ
बियो फलानखौ साव होदोँमोन।
187
”आंनि फिसाफोरखौ बुथारबाय
आंनि जिउ रजेखौबो आरोबाव।
आं दिनै साव होबाय
नोँसोर सानसे थैगोन अरनाव।
188
दिखारजोँ गोसो बायफ्लेना रोजा बोसोर
दाउस्रि बुरैया बिरथिँबायदोँमोन।
दाहा-दिखारजोँ मेथाइ रोजाबदोँमोन
रोजा बोसोर सान हर।
189
सानसेखालि लावख्रि अरनाव
सासे गोथै बिमानि फिसा।
अनथाव सनानि गथ’ मोनदोँमोन
बिखौ दाउस्रि बुरैया फेदेरदोँ।
190
बियो निसिमा रायजोनिफ्राय
ओँखाम गोजां रोगानानै।
बे सनानि गथ’खौ फेदेरदोँमोन
बिनि मुंखौ इनथि दोनबाय।
191
दाउस्रि बुरैया दिनैसिम
इनथिखौनो लानानै थायो।
बिसोर जोबोद जिउ खुसि
बुदर राजानि सोमोन्दै बियो मिथियो।
192
इनथिया ओरैबायदि समायनादि
बियो अखानि रानि जानो हागौ।
बियो जोबोद गुरै माहि
बिनि मुस्रियाव बिफांनि बिलाइया लह्रायो।
193
बियो खुसि जायोब्ला
खोमसि हराव अखाफोर नुजायो।
बियो गोजोन जायोब्ला
बार खोलो खोलो बारो।
194
इनथिनि रंजानायजोँ खुसियै
बिफांनि बिलाइफोरा मोसायो।
सोर्गोनि सिख्लाफ्रा गोमोहाबो
दैसा सेराव बिजोँ गेलेफैयो।
195
दिनै बे देरायाव हरसे थानानै
जोँ गाबोन बिसोरनि सेराव थांनि।
दाउस्रि बुरैखौ लोगो हमना
बुदरनि सोमोन्दै गोबां मिथिनि।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *