Me for showing
Illegitimate—
Would a Smile’s minute bestowing
Too exorbitant
To the Lady
With the Guinea
Look—if She should know
Crumb of Mine
A Robin’s Larder
Would suffice to stow—

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रानज्रिँलाङाखै थेवबो गोसोआ
सिरि सिरि मोजां मोन्नानै
जिउ साजायदोँ आं गोगो
रैसुमै नोँ आंनि।नोँ आंनि।
652
बहा हानो रैसुमै
बहा नोँखौ आं बावनो?
नोँनि सोलेरानो आंनि जिउआव।
आंनि गोसोआबोदि नोँनाव।
653
नोँ आंनि, जिउ रैसुमै नोँनि
नोँनि मिनिनाय रंजानाय
गोसो खाङो दिनैबो उन्दै समखौ
बावनो हागोन बेखौ आंदि?
654
एसेबां मोजां मोनबाय नोँखौ
एसेबां हास्थायबाय नोँखौ
थागोन जिउ जारिमिन गोबानानै
साजायनाय गावनि मोकथां हायनाया।
655
दिनै नोँनि मेगनाव मिनिनानै
नोँनि गोरबोआव रंजानानै
आं आंनि बुंनो सानो
रैसुमै नोँदि आरो आंखौ लाजियो।
656
आंनि मेगनाव नोँ लाजिस्लुयो
नाथाय नोँनि मेगनाव आं-
रैसुमै नोँ मिथिगौ?
बेसे आंदि नोँखौ नागिरो।
657
आंनि हास्थायनायनि निजोरायाव
आंनि मिजिँनि अख्रांआव
नोँ बेसे समायना रैसुमै
नाथाय नोँ गोथौ आंनि दैखर गोरबोआव।
658
सोर होफैयो आंनो फोजानायखौ
सोर लाबोयो आंनि हान्थिनायखौ
नोँनो सना आंनि नागिरनायखौ
नोँनि जिउ आंनि साजायनायखौ।
659
रैसुमै सना जिउ आंनि
दिनै आंनो आं सोमो नाङो
बहा सोमजिखो आंनि अननाया?
बहा मोनखो आं मोजां मोननायखौ।
660
मुलुग मिथिँगा साननानै
नोँनि आंनि देरा जिउनि
रैसुमै मायनाव सुखु-दुखु
संसार जोँनि सानसे जिउनि।
661
सानो आं रैसुमै मायनाव
आय मिथिँगानि बोसोन फालिनानै
आय मुलुगखौ जोथोन लानानै
सानैजोँ अराय रायजो जानो
आयनि अराय बोर लानो।
662
सान ओँखारगोन जेब्लाबो
देलाइस्रि हायना नोँनि महरखौ
नुगोन सना आं जेबो समायनायाव।
663
आंनि रैसुमै, नोँ आंनि
जिउ जोनोम मिजिँनि
बोरै आंनि हाबिलाया?
रैसुमै रजे,
मिथिगौ नोँ आंनि गासैबो?
664
आंदि नोँखौ मोजां मोनखोमादोँ
बेयो गोरोन्थि जादोँ?
आंदि नोँखौ हास्थाय खोमादोँ
बेयो फाप जादोँ?
नाथाय मैला गैया आंनि हास्थायनाय
नंखाय नङा गोरबो नागिरनाया।
665
आं नोँखौ मोजां मोनो
बेसे रुजुयो आं अख्रांजोँ
आं नोँखौ हास्थायो
बेसे रुजुनो आं लैथोजोँ।
666
आं नोँखौ नायबाय थागोन
बुहुमा जेब्लासिम सान सान
आं थांनानै थागोन
नोँनि थाखाय सान हर।
667
जेब्लासिम आं नोँनि
नोँनि सेराव आं नोँनि
मोदै बादि गोगो हास्थायनाय
रैसुमै जिउ नोँ आंनि।
668
नोँदि आंखौ बेसेबा फोरोँदोँ
आरो आं बेसेबांदि सान्दोँ
बेसेबा सान्नो हागौ आं
जेब्ला नोँनि रैसुमै।
669
बेसेबा आं मिथिगौ
आंनि सानस्रियादि जोबोर गोथौ-
आं गोजोँ नोँनि अख्रांआव
गोथौ आं नोँनि बिखायाव।
670
मोदै गबोयो मेगनाव
मोसानै जेबो मोखांआव,
जेब्लाबो आं नुयो
– नोँनि देलायनाय मुस्रि।
671
आंनि सानस्रिया बोहैनायनिफ्राय
आं हाथासि नोँनि आन्दोआव,
मिथिया आंदि बुंगोन बहा-
मा जागोन बे बुब्लिया।
672
मिथिँगानि सिङाव आं गेलेयो
रैसुमै नोँनि हायनाया बोयो,
साननि उनाव सान
रैसुमै बुंबाय नोँ नोँनि।
673
जेब्ला नोँ बुंगोन-
नोँनि आंनि जिउ जुलिनि
सोरजिनि आथिँआव
गाबनाय मिनिनाय आय मिथिँगानि।
674
आं गाबो जेब्लाबो
नोँनि आं सिमांनि,
सिमां नङा बेयो?
रैसुमै हाथासि हास्थायनायनि?
675
दिनै निजोम हर गेजेर
हार्सिँ आं सिरि सिरि
लोगोआव नोँनि सावगारि
– रैसुमै नोँ आंनि।नोँ आंनि।
676
माब्लाबा आं मोसायो
बेसेदि आं नोँनि साजायनाय-
ओँथि गोनां बे जोनोमा
नाथाय जागोन फैमाल हाबिला?
677
नोँनो लिरनो साजायनाय
मोदै सिनाय लाइजामा
– बिखायाव अन्नायजोँ खुदुमो।
678
गावनि मोन्दांथिखौ मोजां मोनो
नोँनो बावना हरो-
नै रैसुमै गोरबोनि
नाङा नोँनि मेगनाव गाबनायखौ।
679
थार जेब्लाबो मिजिँआ
बोहैदोँ गोरबो सानस्रिया,
आं हास्थायो मिथिनो-
नोँनि गुमुर अन्थोबसे।
680
आंहा सैथो जायाब्ला
आं थारै गोजावो-
मेगन लामा गोरबोआ
गावनि आं नोँनि नागिरो।
681
नोँनि गोदै रावआ बिखायाव
बोजब जानाय अन्नायाव,
हान्थियो नोँनिसिम-
निजोरा जाना मिजिँनि।
682
आं हमथानानै लादोँ गोरबोआव
गोजाम मानि नोँनिखौ
जारौ मिथिँगा मुस्रिया
अनसाय जानाय रैसुमै।
683
गिलाससे आंनि मोदैखौ
लुफावना गलियो,
जोँथि माथि मिनिनाय
लाबोयो गोजोन खौसेथि।
684
गोजाम मानि मुस्रिया
आरोबाव गोदान गोरबोआव
मिथिगौ मोजां मोन्नाय
जेब्ला मोनो आं नोँखौ।
685
गोदै गलिनाय सानस्रियाव
रोखोमसे आंनि गोरबोआव
जिउ बेयो दान्दिसे-
नोँखौ लानानै सनानि।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *