Lightning—lets away
Power to perceive His Process
With Vitality.
Maimed—was I—yet not by Venture—
Stone of stolid Boy—
Nor a Sportsman’s Peradventure—
Who mine Enemy?
Robbed—was I—intact to Bandit—
All my Mansion torn—
Sun—withdrawn to Recognition—
Furthest shining—done—
Yet was not the foe—of any—
Not the smallest Bird
In the nearest Orchard dwelling
Be of Me—afraid.
Most—I love the Cause that slew Me.
Often as I die
Its beloved Recognition
Holds a Sun on Me—
Best—at Setting—as is Nature’s—
Neither witnessed Rise
Till the infinite Aurora
In the other’s eyes.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

जेब्ला आंजोँ लोगोआव,
आंनि मोन्दांथियाव नोँहा रंजानाय
आंनि रायदावनायाव-
रैसुमै नोँ आंनि आंनि।
926
नोँनि लाजिस्लु लाजिनाय
आंखौ उसु-खुथु खालामो,
होबथानो नागिरो गुसु बारखौ
रैसुमै आं फोरमायनो हाया हाया।
927
बिदै गोनां मोजां मोन्नाय रावआ
सान आरो हराव,
बांसिनै आं नेनानै थानाङो
रैसुमै बुङा मानो खेबसे-
नोँ आंनि नोँ आंनि।
928
नोँनि सेरावनो आं जेब्लाबो
थागोनबो रैसुमै जिउ जिउ,
सान हर गाबै गाबै
मोदै हुगार हुगार हाबिलासाव।
929
बोलोखौ आंनो खोमादोँ
रैसुमै माबोरै आं बुंनो?
आं नोँजोँ, नोँजोँ थागोन
आलो गोजोन हां बार थैयाव।
930
रैसुमै नोँ आंनि
नाथाय नोँ गोजानाव,
नोँ गोबाफै सना-
आं मोजां मोनगोन नोँखौ
जिउ हां बिरलांजासिम।
931
नोँ आं दा सानै
नाथाय आंनि हाबिलास-
नोँ आंजोँनो जेब्लाबो
बिरबायो हाजो हाजो सना
नोजोरनि मिनिसुलु मिनिसुलु।
932
समायना दं मुलुग बेयो
आंनि मोजां मोन्नायाव,
हां गोसो सना आंनि
जोङो हाथर्खि बादियै
रैसुमै नोँनो आंनि जिउ।
933
आं रावखौबो नुवा
रावनिबो रैसुमै गारांखौ खोनाया,
रैसुमै नोँल’ आंनि-
नोँल’ थांना थानाय आंनि।
934
आं मेगनखौ मेसेबा
सना नोँ जेब्ला आंनि खाथियाव,
नोँ आंनि गोरबोखौ बोयो-
आंखौ उसु-खुथु खालामो
नोँखौ आं हास्थायो रैसुमै।
935
जेब्लाबो नोँ बेयाव थायो
आंनि गोरबो बिखायावनो,
आंनि मोन्दांथियाव बोहैयो
नोँनि मिनिस्लुनाय नोँ रोजाबनाय।
936
आंनि मोखांआव मिनिनाय होना
जोँथि आंनि मेगनाव बिलिरो,
नोँनि खानाय हसारनाय
नोँनि दखना जोमग्रा फास्रा
आं हास्थायो नोँखौ रैसुमै
जिउ जुलि सना खेबसे मोन्नो।
937
आंनि थांना थानाय समा
जोबलांथोँ नोँखौ हास्थायना,
बिरलांथोँ आंनि जिउआ
सना नोँखौ हाजासे नायनानै
मेसेबलांगोन आं जोँथि मेगनखौ।
938
आं बांसिनै नेयो नोँखौ
जेब्ला आं मायनि फैलाव दुब्लियाव
नायहरो मिथिँगानि समायना
जारौ जोँमा ज्योतिखौ,
नोँखौ हास्थायना खुलुमहरो सानखौ।
939
रैसुमै फै फै आंनि गोरबोआव
गोबा गोबा लागोन आं
बावनाय नङा नोँखौ सना
उन्दुनाय मेसेबनाय रंजानायाव,
मोजां मोनगोन थैस’ थांस’नि।
940
बुंगौ बुंगौ बोलो लायो
दिनै हास्थायनायनिफ्राय हास्थायसिनो,
नोँ फै सना नोँ फै
आंनि सेराव दान्दिसे जिरायना
नोँनि गोरबोखौ बोलाना होफै।
941
आं मिथिगौ सना
नोँ फैयो सिमांआव गले गले
नाथाय सिमांआव आं मेसेबोसो
नोँखौ नुवा नुवा सना आं
सिमांआव नोँदि फैयो मोदायजो जाना
हायनारि अनसुलि जानानै,
रैसुमै फै फै मोकथांनि गोजोन
फैलाव दैज्लांनि माय दुब्लियाव।
942
नैबेयाव मेथाइ रोजाबो दाउसिना
नङा नङा नोँ गाबज्रिफैयो,
गोदान गोसो लानानै
नायहरो आं नोँखौ-
मा मोजां मोन्नाय सना आंनि
नोँनो दाउसिना नोँनो बार
नोँनो दैसा जाना जिरि जिरि
आंखौ रायदाव फैयो सना।
943
सना ओँखार बोयो सना
नोँनि मिनिनाय रायज्लायनाय
मा एसे हायना सना!
आं मोजां मोनो दिनै सैनाय
नोँनि रायज्लायनाय थाबायनाय रायदावनाय।
944
सान गोरलै ओँखार बोयो
आं नुयो सना नै-
बियो नोँनि मिनिस्लुनाय,
नोँनि खुदुम फैनाय बिलिरनाय
बारा बारा गोथौसिन-
आं नोँखौ मोजां मोनो।
945
नोँनि रंजानाय गेलेनाय
नोँनि रायदावनाय नायखोमानाय
आं जोथोनै लाखिदोँ नोँनि बुंनाय,
नोँ आंनि रैसुमै नोँ आंनि
थै जिउ सोलेर नोँखौनो अराय
हास्थायो खेबसे नोँखौ अननो।
946
नोँखौनो लानानै दङ आं
रैसुमै, नोँखौनो सान्नानै-
आं हार्सिँङै मिजिँ लानानै।
947
नोँखौ बोरै बावनो रैसुमै
नोँनो गासैबो जाबाय आंनि,
आंनि हां बार गोसो।
948
दैज्लांनि लामायाव बोहैनाय
जिरि जिरि गोगो दैसायाव,
आंनि गासोम गासोम
खुसियै आङो थाबायो
रैसुमै नोँ मिनि देरो लामायाव
आं गोजोन मोनो
आं नोँखौ समायना नुयो।
949
बिखायाव सिथाबनाय नोँनि महरखौ
गोरबोआव नांहाबनाय नोँनि गारांखौ
आं बावलिया रैसुमै,
आं बावलिया सना,
थागोन थागोन आंनि साया
नोङो आंनि थुलुंगा जानानै।
950
हाजोनि बोहैबोनाय दैसाजोँ
आलो आलो नोङो गोजावबोयो,
साया मायाल’ सान्नायनि
रैसुमै नोँखौ-
मोजां मोनहाबनायनि बे मोनसे
थागोनबो, थांनानै थागोन
जिउ जिउ लोगो जानानै।
951
नोँनि खौरांखौ आङो लायो
आङो लायो रैसुमै,
थागोनबो अराय सम;
नोँनि महर-गारां-गोरबो
खन्थाइ गोथां जिउ जानानै।
952
बारा दाबो बारो
दाबो नोँनि रैसुमै देँखोआ
रिङो रिङो आंनि खोमायाव;
नोङो आंनि गोसोआव बिलिरो
रैसुमै! आङो नोँनिनो, नोँनिनो आङो।
953
दं, दङ सना आंनि गोरबोआव
आंनि जिउ इसिँआव,
बुब्लिनि बै- नोँनि…
सना, नोँहा दाबो गोसोआव दङदा?
954
नोँ बोरै दं सना?
आंनि जिउ गोरबोनि,
नोङो दं आंनि गोरबो गोथौ-
गोगो बेसेबा दैमायाव।
955
माएसे मोजां रजे
सुदेम मिनिसुलु
लाजिसुलु गंस्रियो
नोँ आंनि रजे
956
मुहिनि गोनां
नोँनि गोदै रैसुमैया
हां बिखानि गोरबोनि
बार बादि नोङो रजे।
957
द्रोद द्रोद मेसेबनानै
लासैयै-
मानबाय लाङो नोँनि सेराव
रजे बोजब बिखायाव
958
दोमैलु जोमैबादि मोखां
बोलो गैया गैया
नोँनि सेराव जिरायो आं
फोरमाय रोङै गोरबोनि रावजोँ
959
गोदोहाबो दान्दिसे
बुजिनो आंनि रजेनो
गाबै गाबै थायो
बेयो मोकथां रैसुमै।
960
बबा राव गैया आंहा
नाथाय नुयो आं
बुंहां बुंहां रजेनि मोखांआव
गाबदोँ बियो गाबदोँ।
961
हां बोयो आं
जिउ रजेनि
सोदोब गैया जेबो
आय’ सना जिउ आंनि
962
नोँ मादि सानो रजे
बुं रजे नोँ आंनि
नाथाय आंनि हाबिला
आंजोँनो अरायबो था रजे
963
बुं रजे सैथो बियो
नोँनि गोरबो बोला बोला
लिरना लानाय बिलाइनि
964
सिमा गैयै बोहैथि
नोँनि अनगा गैया संसार
जिउ गैया नोँनि अनगा
965
बावहाबना थायो जिउ
नोँनि सेराव आंदि-
गासैबो गेलेनायाव।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *