The first that I could recollect
Bereft I was—of what I knew not
Too young that any should suspect
A Mourner walked among the children
I notwithstanding went about
As one bemoaning a Dominion
Itself the only Prince cast out—
Elder, Today, a session wiser
And fainter, too, as Wiseness is—
I find myself still softly searching
For my Delinguent Palaces—
And a Suspicion, like a Finger
Touches my Forehead now and then
That I am looking oppositely
For the site of the Kingdom of Heaven—

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

साखो बोराया गावनि फैलाव दुब्लियाव
खखा साबाय थायोमोन बियो
बेबादिनो जिउ सानफोरखौ बारहो हरदोँमोन।
960
सानसेखालि बियो मासे हादिदग्ला दाउमाखौ
दुब्लि गेजेराव थेन्थौना थानाय नुदोँमोन,
बियो हादिदग्लानि थेन्थौना थानाय सेराव
लासै लासैनो आगान फोलावना फैदेरबाय।
961
हादिदग्लाखौ नायनानै बोराया सोँनायसै-
”ओइ फंबाय नोँ लोमजादोँ नामा?
मानो बेबादि थेन्थौबाय थादोँ
थांदो थां नआव उन्दुना थाहैदो।
962
नै फंबाय बोथोरा जोबोद गुसु
बार खोलो गुसुथार बारदोँ,
अख्रांआव जोमै लादोँ खोमसिथार
आंनियावबो उन्दुना थाहैनो हागोन।”
963
होनब्ला हादिदग्लाया गावनि खुगाखौ
गोख्रोङै उन्नानै मिनिना बुंनायसै-
”ओइ बाहाय आंदि बेसेबां सोलो गोनां
नुबायना नोँ दिनैसो मिथिसिगोन।
964
नोङो आदब बाहायना जेरै
खखा सानानै ना हमो,
आंबो बेबादिनो गावनि गियानजोँ
सोलो खालामना जिउखौ खाङो।”
965
गावनि आथिँखौ गोरा खालामना बियो
खुगा फोलावना दावगा बोबाय,
होनबा साखो बोराय आरो हादिदग्ला दाउमाजोँ
गिलुबालु बुलायनाय जाबाय।
966
बिसोरनि बुलायनायखौ बयबो गोमो हाबनायसै
बिसोर ओरैबादि बुलायनायसैदि
सेजौ बिघा माय दुब्लिया
सान-हर बुलायनायाव गेलेम जोबनायसै।
967
उनाव हादिदग्लाया साखो बोरायखौ
बिखायाव गाना खांग्रां होगारबाय,
बिनि उनाव बियो बोरायखौ लानानै
गावनि बासायाव बिरलांनायसै।
968
साखो बोराया दाउमा हादिदग्लाखौ
ओरैबादि गोसायै फंसे जोदोँमोनदि
गावनि बासा मोनफैनाय लोगो लोगो
बियो हरखाब गोग्लैना थैनायसै।
969
हादिदग्लानि दैसे बिदैखौ रुजुन्नो हाया हाया
हाखो बोराया नआव लाना फैनायसै,
बेसेबा गोबावनि उनाव बे दैसे दाउदैनिफ्राय
सासे गथ’नि जोनोम जानायसै।
970
बोराया खुसिजोँ बाज्लखांबाय
बेबादिनो बियो हाखो मुं दोनबाय,
सख्ल’-बख्ल गुफुं गथ’
बिजोँ साखो बोराया सम बारहोनायसै।
971
लासै लासै हाखोआ देरनो हमबाय
मोनसे समाव बियो रायखसनि महर लाबाय,
बियो ओरैबादि आदार जानो हमनायसैदि
हालुरनि जिउ-जिबिखौ बियो जानायसै।
972
सानसेखालि बियो साखो बोरायखौबो
बुलायना फेजेन्नानै ग्लब मन’बाय,
बे खौरांखौ सिरिथाया मिथिनानै
बेसेबा दाहायाव गोग्लैनायसै।
973
बियो हालुरनि गासै जिउ-जुनारफोरखौ
मोनसे अरनाव लानानै थांनायसै,
हाखो रायखसनि बाथ्राखौ सान्नानै बिफांआव गाखोना नायनो हमनायसै।
974
सानसेखालि गावदां फुर्णिमा हराव
हाखो रायखसा अखाफोरखौ नायगोमोन हमबाय,
बियो बाज्लबायनानै खानो नाजानायसै
अब्ला बिनि सोदोबाव दाउसिनफ्रा गाबस्रावबाय।
975
अब्ला सिरिथाया बिरदावना नायबाय
सिरिथाखौ अख्रांआव बिरदावनाय नुनानै
जोबोद गोसो थोनायसै हाखोआ
बे साननिफ्रायनो हाखोआ बिखौ नागिरबाय।
976
जेब्ला सोरां जायो अब्लानो नागिरो
हरफा थोलो बियो उन्दुयो,
फुर्णिमानि फर फर नागिरनानै
हानजा हालुराव सफैबाय हाखो रायखसा।
977
जोबोद उखैनायनि थाखाय हाखोआ
हालुराव अदखार खालामनो हमबाय,
जिउ-जिबि सानफा-एफा जानानै बियो
आरोबाव बोलो गोनांसिन जाबाय।
978
मोनसे समाव सानजा हालुराव
हाखोआ गासैखौबो फोजोबनो नाजाबाय,
हालुराव सासे जावलिया मुंनि बोराय दंदि
मोनथाम आदबजोँ दावहा नांनो रोँगौ।
979
सानजा हालुराव बियो बयनिबो
गोहो गोनांसिन बोराय मानसि,
बेसेबा रोजा बोसोरनिफ्रायनो मोनसे दैसायाव
बियो आर’ज खालामबाय थाबोदोँ।
980
सानसेखालि हाखो रायखसा फुंआव
बिखौ नुनानै जानो खाथियाव फैनायनायसै,
होनबा जावलिया बोराया गिलुबालु
मासे अमा हगारना होनायसै।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *