A-ng programang may inspirasyon,

I-to ay may hatid na galak,
T-urong Kristiyano ang mapupulot.
A-ng programang may inspirasyon ay armado ng salita;
T-alino ang sandata sa paggamit ng wika.
T-otoong nakakaaliw
U-mawit sa istasyon;
L-inggu-linggong masaya
A-ng programang may inspirasyon.

Leave a Reply