So I said—or thought—
She will stir her pinions
And the nest forgot,
Traverse broader forests—
Build in gayer boughs,
Breathe in Ear more modern
God’s old fashioned vows—
This was but a Birdling—
What and if it be
One within my bosom
Had departed me?
This was but a story—
What and if indeed
There were just such coffin
In the heart instead?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रुम्बांआ जेबो उदिस मोनाखिसै,
फुंनि सान ओँखारनाय सिगांआव
बिफांआव दाउसिनफोर रोमै रोमै गोदै रोजाबदोँ।
40
खाथि खाथि आरो गोजानाव
बिफांनि दालाइ दालाइ,
रैसुमै मासुमै मेथाइ रोजाबदोँ
बाज्ल’ बाज्ल’ बिसोर मोसादोँ।
41
साननि सोरां रोदाया
बिफांनि मोकथांखोर बिलाइखौ थुफ्लुंनानै,
सिरियानि मोखांआव नांफैबाय
अब्लासो रुम्बांआ दुबफुं सिखारदोँ सिरि मोन्नानै।
42
बियो फोथायहां फोथायाहां
मेगन हुब्लिर हुब्लिर नायदोँ,
गिदिर गिदिर बिफांजोँ साग्लोबनाय
बेसेबा गिदिर अरन गेजेर।
43
सिरिया रुम्बांआ जोबोद गिनाय मोनबाय
बियो नुबाय गाव सासे सेंग्रानि सेरावनो,
गोदो उन्दुनानै दंमोन हरसेमानि
हरसे गोदो गोदो गावखौनो बावबाय।
44
बेबादि सेंग्राजोँ सिरिया रुम्बांआ
माब्लाबाबो सिगांआव नुलायनाय नङा,
अरना सिरिया रुम्बांनि उन्दुनायखौनो
जोबोद सोमोनांथावै नायनानै दंमोन।
45
आरो बांसिन गोसो होनानै नायदोँमोन
रुम्बांनि गुफुं बिखानि,
गोजौ गाहाय हां लानायखौ
फावदुर खावलाय जारौ गुस्थिखौ।
46
जेब्ला रुम्बांआ सिरि मोनदोँ
अब्ला गल’ मिज्लौ मेगन,
लाजिगुसु सानबायदि मोखांजोँ
बेसेबा सोरां मिनिदेरदोँमोन।
47
अनथाव बाथाव अखाफोरबायदिनो
जादोँमोन सिरिया रुम्बांनि मोखां,
आरो नायदेरनो हायैयाव
खेबसे लाजिनायजोँ मेगनखौ मेसेबदोँमोन।
48
बेबादि सेंग्रानि सेरावनो
गोदो गोदो हरसे उन्दुलांबाय,
गावनो गाव सान्नानै
जोबोद लाजिबाय रुम्बांआ।
49
बिनि दखनाया फुरा गुजोबाखैब्लाबो
नाथाय जेरबानिफ्राय जानजियावसो थाबथाना दंमोन,
सिरि मोनग्रोमोना हाखु-दाखु
बोफ्लोमदोँ सिरिया रुम्बांआ।
50
”रावबो गैयै हर गेजेराव
आं गोदो गोदो उन्दुलांब्ला,
बियोदि मा मा खालामखो?
इसोरासो मिथिसिगौ।
51
हे गसाइ!
नोँबो आंखौ रैखा खालामाखिसै,
नै गसाइ! आंनि आर’ज-
बियो आंनि सायाव इनाय मावदोँब्ला फाफ नांथोँ।”
52
बेबादि गोसोजोँ गोसो
सानदोँमोन सिरिया रुम्बांआ,
गावनो गाव लाजिदोँमोन
नायगंना थादोँमोन दान्दिसै बियो।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *